Etiske verdier

Idretten er avhengig av at utøvere og deres støtteapparat er bærere av idrettens etikk og verdier både innad og utad. Rollene til de ulike gruppene er forskjellige. Derfor vil også gruppene bære med seg verdiene på noe forskjellig måte.

NIF sine etiske veivisere finner dere her:


->Etiske veiledere i idretten
Alle oppfordres til å fremme Furnes Håndball i et positivt lys. Våre vedtekter og retningslinjer skal følges. Styret er rette instans for avklaring. Man skal være bevisst på sin habilitet og styrevedtak skal tas til etterretning. Det søkes råd hos kretsen/forbundet ved behov.