VervNavnKontakt
LederMartin Jojo Holm Adelsønleder@furneshandball.no
926 23 848
NestlederIda Akersveennestleder@furneshandball.no414 48 045
KassererRandi Deglum-Wiikkasserer@furneshandball.no

977 64 545

SekretærRandi Deglum-Wiik

977 64 545
Sportslig lederBeate Bratbakkensportsligleder@furneshandball.no

465 00 360
MaterialforvalterThea Oline Westerhagenmaterialforvalter@furneshandball.no970 09 020
StyremedlemLars Molstad

StyremedlemMartin Pettersen 
971 27 370
DommerkontaktThea Karine Øvergaard thea.overgaard@helse-sorost.no
.

Styrets funksjoner


 • Høyeste myndighet mellom årsmøtene
 • Består av leder, nestleder, kasserer, sekretær, materialforvalter, Sportslig leder senior og yngres i tillegg til 2 varamedlemmer.
 • Ansvar for å iverksette årsmøte og påse at overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser følges
 • Forestå klubbens daglige ledelse og representere denne utad, herunder ivareta klubbens interesser overfor det offentlige gjennom Ringsaker Idrettsråd
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser
 • Ansvarlig for å iverksette inntektsbringende tiltak
 • Utarbeide årsberetning og legge fram revidert regnskap og budsjett til årsmøte. Vedtektsendringer legges fram ved behov
 • Utpeke representanter fra styret til foreldremøter • Ansvarlig for den daglige ledelse av klubben
 • Ansvarlig for strategi og pådriver for klubbens handlingsplaner
 • Ansvarlig for at klubben arbeider planmessig mot sine mål, i overensstemmelse med klubbens vedtekter, handlingsplaner, budsjetter og beslutninger
 • Styrets offisielle "ansikt" utad, og representerer klubben i regionen
 • Ansvarlig for at det utarbeides årsberetninger til årsmøte


 • Fungerer som leder under leders fravær
 • Skal følge godt med i alle aktiviteter og ha et nært samarbeid med sportslig ledere
 • Motivere styremedlemmene og utvalg, samt påse at organisasjonen fungerer
 • Sponsoransvarlig og leder sponsorutvalg
 • Ansvarlig for dugnader • Ansvaret for både senioravdelingen (16 år og oppover) og yngres avdeling i klubben
 • Ansvarlig for fordeling av klubbens halltid mellom lagene
 • Kontaktperson for seniorlagenes hjemmearrangementer
 • Ansvaret for trenere og oppmenn i klubben
 • I samråd med styret inngå treningskontrakter
 • Ansvarlig for å avkreve politiattester iht til gjeldende retningslinjer
 • Ansvarlig for klubbens trenerkartotek (trenerkompetanse)
 • Kontaktperson for alle typer kurs og utdanningstilbud, med unntak av dommerkurs
 • Lede sportsutvalg/trenerutvalg
 • Føre oversikt over de lisensberettigede
 • Ha oversikt over klubbens spillere i yngres og melde avvik i forhold til medlemsregisteret
 • Ha oversikt over spillere i yngres som er lisensberettigde med oppfølging mot lagene
 • Ha oversikt over foreldrekontakter i yngres


 • Lage saksliste og innkalle til styremøter etter anmodning fra leder
 • Føre referat fra styremøter og årsmøter. Referat skal distribueres til styremedlemmene for godkjenning
 • Ansvarlig for klubbens arkiv
 • Påse at valg, adresseforandringer ol som har interesse for region og forbund blir innmeldt
 • Ansvarlig for oppdaterte innstrukser
 • Ansvarlig for utgivelse av klubbens Programblad


 • Føre regnskap og utarbeide statusrapport til styremøte
 • Ansvarlig for midler
 • Ansvarlig for innkreving av medlemskontingent
 • Ansvarlig for et oppdatert medlemsregister
 • Ansvarlig for oppfølging av alle utestående fordringer
 • Ansvarlig for at regnskapets bilag blir oppbevart på forsvarlig måte.
 • Ansvarlig for å opprette egne lagskasser tilknyttet klubbens bedriftskonto
 • Ansvarlig for at det utarbeides budsjetter for neste regnskapsår for godkjenning av årsmøtet
 • Ansvarlig for at det sendes inn oppgaver over klubbens medlemmer til overordnet instans
 • Ansvarlig for at klubbens forsikringer er i orden • Kontaktperson til halleier, Ringsaker kommune
 • Ansvarlig for fortløpende dialog med halleiere(e) vedrørende tidslås og ventilasjon ved hjemmearrangement
 • Ansvarlig for nøkler
 • Ansvarlig for samarbeidsavtale med sportsbutikk vedrørende klubbrelatert utstyr
 • Ha oversikt over hva klubben disponerer av materiell, utstyr og drakter
 • Ansvarlig for klubbens treningsutstyr og materiell
 • Ansvarlig for iverksetting av klubbens fellesinnkjøp
 • Ansvarlig for innkjøp av klubbens forbruksmateriell samt etterfylling


 • Delta i markeds- og dugnadsarbeid
 • Bidra ved behov • Bistå materialforvalter
 • Utarbeide og vedlikeholde oversikt over ansvarlige lag ved klubbens hjemmearrangement • Dommerkontakt er ansvarlig for dommere og skal ha kontroll med at dommere som benyttes har betalt lisens
 • Dommerkontakt er ansvarlig for at det stiller dommere på barnekamper
 • Dommerkontakt er kontaktperson for Furnes Håndball mot kretsen
 • Dommerkontakt er ansvarlig for rekruttering og opplæring av dommere i klubben
 • Dommerkontakt er ansvarlig for at skriftlige avtaler skal inngås i samarbeid med leder • Ansvalig for en oppdatert hjemmeside
 • Styret oppretter utvalg ved behov